Lịch chiếu khán 2023

Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023

Lịch chiếu khán di dân Mỹ 2023 dành cho các diện hồ sơ bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4 được cập nhật hàng tháng theo công cố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Lịch chiếu khán là gì?

Bạn hoặc gia đình có người thân được bảo lãnh đi Mỹ các diện F1, F2A, F2B, F3, F4 chắc chắn không bỏ qua lịch visa bulletin, hay còn gọi là lịch chiếu khán (kháng).

Lịch chiếu khán là lịch xử lý hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng tháng. Theo đó, hồ sơ có ngày nộp sớm hơn được công bố trên lịch được phỏng vấn cấp visa đi Mỹ.

Lịch chiếu khán có 2 bảng:

 • Bảng A (Lịch phỏng vấn): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bản này đã hoàn tất 6 bước sẽ được xếp lịch phỏng vấn.
 • Bảng B (Lịch mở hồ sơ): Những hồ sơ có ngày nộp (ngày ưu tiên) trước ngày được công bổ trên bảng này được mở hồ sơ các bên hoàn tất 6 bước chuẩn bị phỏng vấn.

Tại thời điểm bài viết này được đăng, do số lượng hồ sơ tồn đọng chưa xử lý bởi dịch rất lớn nên những hồ sơ đã được mở hoàn tất 6 bước rất lâu sau đó mới được cấp lịch phỏng vấn.

Lịch chiếu khán tháng 01/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 12Tháng 01Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 01/2023 tiếp tục đứng yên, tháng thứ 17 đứng liên tục

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 12Tháng 01Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 02/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 01Tháng 02Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 02/2023 đứng yên

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 01Tháng 02Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 3/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 02Tháng 03Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 03/2023 đứng yên

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 02Tháng 03Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày
Lịch mở hồ sơ tháng 03/2023

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 4/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 03Tháng 04Thay đổi
F101/12/201401/12/2014Tăng 0 ngày
F2AC08/09/2020Giảm 970 ngày
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày
F322/11/200822/11/2008Tăng 0 ngày
F422/03/200722/03/2007Tăng 0 ngày
Lịch phỏng vấn tháng 04/2023: Diện F2A lùi khoảng 2,6 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 03Tháng 04Thay đổi
F108/08/201608/08/2016Tăng 0 ngày
F2ACCC
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày
F308/11/200908/11/2009Tăng 0 ngày
F415/12/200715/12/2007Tăng 0 ngày
Lịch mở hồ sơ tháng 04/2023

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 5/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 4Tháng 5Thay đổiThời gian chờ
F101/12/201415/12/2014Tăng 14 ngày8.2 năm
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày2.6 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.5 năm
F322/11/200808/12/2008Tăng 16 ngày14.2 năm
F422/03/200708/04/2007Tăng 17 ngày15.8 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 4Tháng 5Thay đổiThời gian chờ
F108/08/201601/01/2017Tăng 146 ngày6.2 năm
F2ACCC0 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F308/11/200908/02/2010Tăng 92 ngày13 năm
F415/12/200701/02/2008Tăng 48 ngày15 năm

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 6/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 5Tháng 6Thay đổiThời gian chờ
F115/12/201415/12/2014Tăng 0 ngày8.2 năm
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày2.6 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.5 năm
F308/12/200808/12/2008Tăng 0 ngày14.2 năm
F408/04/200708/04/2007Tăng 0 ngày15.8 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 5Tháng 6Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F2ACCC0 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.2 năm
F308/02/201008/02/2010Tăng 0 ngày13 năm
F401/02/200801/02/2008Tăng 0 ngày15 năm

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 7/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổiThời gian chờ
F115/12/201415/12/2014Tăng 0 ngày8.4 năm
F2A08/09/202008/09/2020Tăng 0 ngày2.7 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.6 năm
F308/12/200822/12/2008Tăng 14 ngày14.3 năm
F408/04/200722/04/2007Tăng 14 ngày15.9 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 6Tháng 7Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201701/09/2017Tăng 243 ngày5.7 năm
F2ACCC0 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.4 năm
F308/02/201001/03/2010Tăng 21 ngày13.1 năm
F401/02/200801/03/2008Tăng 29 ngày15.1 năm

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 8/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Diện hồ sơTháng 7Tháng 8Thay đổiThời gian chờ
F115/12/201401/01/2015Tăng 17 ngày8.3 năm
F2A08/09/202008/10/2017Tăng -1066 ngày5.6 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.6 năm
F322/12/200808/01/2009Tăng 17 ngày14.2 năm
F422/04/200722/04/2007Tăng 0 ngày15.9 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Diện hồ sơTháng 7Tháng 8Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày5.8 năm
F2ACCC0 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.4 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.2 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.2 năm

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 9/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.3 năm
F2A08/10/201701/01/2018Tăng 85 ngày5.4 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.6 năm
F308/01/200908/01/2009Tăng 0 ngày14.2 năm
F422/04/200722/04/2007Tăng 0 ngày15.9 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 8Tháng 9Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày5.9 năm
F2AC01/09/2023Tăng 1 thángChờ I-130 được duyệt
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.5 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.3 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.2 năm

Chờ cập nhật

Lịch chiếu khán tháng 10/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổiThời gian chờ
F101/01/201501/01/2015Tăng 0 ngày8.3 năm
F2A01/01/201808/02/2019Tăng 403 ngày4.3 năm
F2B22/09/201522/09/2015Tăng 0 ngày7.6 năm
F308/01/200908/01/2009Tăng 0 ngày14.2 năm
F422/04/200722/04/2007Tăng 0 ngày15.9 năm

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

DiệnTháng 9Tháng 10Thay đổiThời gian chờ
F101/09/201701/09/2017Tăng 0 ngày6 năm
F2A01/09/202301/09/2023Tăng 0 ngày0 năm
F2B01/01/201701/01/2017Tăng 0 ngày6.6 năm
F301/03/201001/03/2010Tăng 0 ngày13.4 năm
F401/03/200801/03/2008Tăng 0 ngày15.3 năm

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 11/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

Lịch chiếu khán tháng 12/2023

Diện bảo lãnh F1, F2A, F2B, F3, F4

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Diện lao động, đầu tư

Bảng A. Lịch phỏng vấn

Tất cả các diện đều current.

Bảng B. Lịch mở hồ sơ

Tất cả các diện đều current.

  Quý vị cần tư vấn định cư? Điền thông tin bên dưới, yêu cầu của Quý vị sẽ được xem xét và phản hồi nhanh chóng.

  Zalo Green Visa

  Tư vấn ngay? Gọi hotline

  +84902062626

  08h00 - 22h00 hằng ngày

  Zalo Green Visa

  Similar Posts

  Subscribe
  Notify of
  guest

  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments